საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი რეგულირდება „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილებით

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3646700?publication=2

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი განსაზღვრავს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია, დახურული და გამარტივებული საჯარო კონკურსის ჩატარების წესსა და პირობებს, კონკურსის ეტაპებს, საკონკურსო კომისიების საქმიანობის წესსა და უფლებამოსილებებს.

კონკურსის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრირებად ვებგვერდზე www.hr.gov.ge.