ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის  „ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება“ (კოდი 02 01 05) განხორციელების  წესი (შემდგომში – წესი) განსაზღვრავს საინიციატივო  ჯგუფის მიერ საერთაშორისო ან ადგილობრივი დაფინანსების (გრანტი) მოზიდვის შემთხვევაში პროექტების თანადაფინანსების  პროცედურებსა და პირობებს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული შესაბამისი ქვეპროგრამის ფარგლებში.

დამატებითი ინფორმაციისათვის გაეცანით თანდართულ ფაილს:

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსების წესი