ერედვის მუნიციპალიტეტი

21 ივნისი 2024 20:10

დასაქმება მუნიციპალიტეტის ორგანოებში

                                                       ერედვის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებიში

                                                                                            დასაქმებულთა რაოდენობა

#

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ()იპ დასახელება

 

თანამშრომელთა რაოდენობა

1

 

()იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სასპორტოსაგანმანათლებლო  დაწესებულება

 

16

2

 

()იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

 

21

3

 

()იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხურვალეთის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო  დაწესებულება

 

 

14

4

 

()იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა, რეაბილიტაციისა     და მომსახურეობის სააგენტო

 

 

15