ერედვის მუნიციპალიტეტი

20 აპრილი 2024 17:39

გამგეობის საშტატო ნუსხა

                                                                                            გამგეობის საშტატო ნუსხა                          

# რანგი თანამდებობა საშტატო რიცხოვნობა
                                                                                  პოლიტიკური თანამდებობის პირები

 

1 პოლიტიკური თანამდებობის პირი გამგებელი 1
2 პოლიტიკური თანამდებობის პირი გამგებლის მოადგილე 1
                                                                                      ადმინისტრაციული სამსახური
3 I რანგი – მაღალი მმართველობითი დონე სამსახურის უფროსი 1
                                                                                         იურიდიული განყოფილება
4 II რანგი – საშუალო მმართველობითი დონე იურიდიული განყოფილების უფროსი 1
5 III რანგის II კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 2
                                                           საქმისწარმოების, საინფორმაციო და კადრების განყოფილება
6 II რანგი – საშუალო მმართველობითი დონე

 

საქმისწარმოების, საინფორმაციო და კადრების განყოფილების უფროსი 1
7 III რანგის II კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 2
8 III რანგის III კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 2
                                                                                      საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
9 I რანგი – მაღალი მმართველობითი დონე სამსახურის უფროსი 1
10 III რანგის I კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 3
11 III რანგის II კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 1
                                                                                               შიდა აუდიტის სამსახური
12 I რანგი – მაღალი მმართველობითი დონე სამსახურის უფროსი 1
13 III რანგის I კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 2
                                      ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
14 I რანგი – მაღალი მმართველობითი დონე სამსახურის უფროსი 1
15 III რანგის III კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 2
                                              ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და ინსპექტირების განყოფილება
16 II რანგი – საშუალო მმართველობითი დონე ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და ინსპექტირების განყოფილების უფროსი 1
17 III რანგი – I კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 1
18 III რანგის II კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 2
III რანგის II კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 2
19 IV რანგის I კატეგორია უმცროსი სპეციალისტი 2
                                                                      ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
20 I რანგი – მაღალი მმართველობითი დონე სამსახურის უფროსი 1
21 III რანგის II კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 3
22 III რანგის III კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 2
23 IV რანგის I კატეგორია უმცროსი სპეციალისტი 3
                                                                          განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური
24 I რანგი – მაღალი მმართველობითი დონე სამსახურის უფროსი 1
25 III რანგი – II კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 1
26 IV რანგის I კატეგორია უმცროსი სპეციალისტი 1
27 IV რანგის II კატეგორია უმცროსი სპეციალისტი 2
                                                                               სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
28 I რანგი – მაღალი მმართველობითი დონე სამსახურის უფროსი 1
29 III რანგის II კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 1
30 III რანგის III კატეგორია უფროსი სპეციალისტი 1
31 IV რანგის II კატეგორია უმცროსი სპეციალისტი 2
                                                                                                ტერიტორიული ორგანო
32 III რანგის I კატეგორია ბელოთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი 1
33 III რანგის I კატეგორია არცევის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი 1
34 III რანგის I კატეგორია ერედვის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი 1
35 III რანგის I კატეგორია ქსუისის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი 1
36 III რანგის I კატეგორია ვანათის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი 1
37 IV რანგის II კატეგორია უმცროსი სპეციალისტი 5