ერედვის მუნიციპალიტეტი

26 მაისი 2024 03:37

ერედვის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამის ფარგლებში სასურსათო კალათის სანაცვლოდ, ერთჯერადი დახმარების მიღების შესახებ განცხადების ფორმა.

ერედვის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამის ფარგლებში, სასურსათო კალათის სანაცვლოდ, 100 ლარის ოდენობით, ერთჯერადი დახმარების მიღების მოთხოვნით განცხადების მიღება იწყება 2023 წლის 10 მაისიდან.

დახმარების მიღების მსურველებმა, განცხადება შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე: eredvismunicipaliteti@yahoo.com ან ჩააბაროთ ერედვის მუნიციპალიტეტის კანცელარიაში, მისამართზე: ქ. თბილისი, როსტევანის ქუჩა N57. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს დევნილის მოწმობის ასლი, პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები.